رزومه ساز

مواردی که با مشخص شده است فیلد اجباری می باشد


کارشناس هوش تجاری


شرایط احراز


Python Programming with clean coding
Object Oriented Programming (OOP)
Pandas, Numpy
Visualization with Matplotlib, Seaborn
Excel, Google sheets
SQL (PostgreSQL)
NoSQL (MongoDB)
Familiar with Jira

مهارت‌های مورد نیاز

جنسیت

مهم نیست

وضعیت نظام وظیفه

مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلی

کارشناسی

سن

20-35