1. میزان رضایت شما از نحوه پذیرش اولیه2. میزان رضایت شما از نحوه برخورد کارکنان و پرسنل3. میزان رضایت شما از برآورد هزینه خدمات4. میزان رضایت شما از برآورد مدت زمان لازم جهت رفع مشکل5. میزان رضایت شما از پیگیری و توجه کارکنان و پرسنل6. میزان رضایت شما از هماهنگی صورت گرفته با شما در صورت بروز تاخیر پیش آمده7. میزان رضایت شما از خدمات کلی شرکت داریا همراه پایتخت